โครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยสินค้าของบริษัทประกอบด้วยสารทำละลาย (Solvents) ซึ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายทั่วไป (Commodity Solvent) สำหรับใช้เป็นสารทำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้นกลุ่มลูกค้าที่ใช้สารทำละลายประเภทนี้ จะเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆในแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่ต้องนำสารทำละลาย มาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า โดยบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ ส่วนมากเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทและมีความสัมพันธ์เป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งบรษัทยังได้เพิ่มสินค้าประเภทเม็ดพลาสติกเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจ

ถือหุ้นในอัตราส่วน

55.29 %
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน 454.03 ล้านบาท และ มีทุนชำระแล้วจำนวน 412.81 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 55.29 ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยบริษัทจะเน้นการกระจายสินค้าออกไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการ เคมีภัณฑ์ ซึ่งทำหน้าที่สร้างคุณลักษณะเฉพาะให้กับสินค้า นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวจะเป็นผู้สรรหาเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามาป้อนสู่ตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมในอนาคต

ถือหุ้นในอัตราส่วน

99.99 %
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 15 ล้านบาท และถือหุ้นโดยบริษัทในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายสารทำละลายชนิดพิเศษ (Specialty Solvents) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารทำละลาย ประเภทที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม

ถือหุ้นในอัตราส่วน

99.99 %
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วเป็นจำนวน 50 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 โดยดำเนินการธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม

ถือหุ้นในอัตราส่วน

99.99 %
มีสถานะเป็น บริษัทย่อยของบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยเรียกชำระแล้วเป็นจำนวน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99 โดยดำเนินการธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงกลั่นน้ำมันเเละโรงไฟฟ้า

ถือหุ้นในอัตราส่วน

93.98 %
มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เเกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยเรียกชำระเเล้วเป็นจำนวน 5 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 93.98 โดยดำเนินธุรกิจ จำหน่ายเเละทำการตลาดสินค้าประเภทเครื่องหอมเเละเครื่องสำอางสินค้าประเภทอาหารเสริม