บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

728 อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ ถ.บรมราชชนนี แขวงบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: +662 881 8288
โทรสาร: +662 433 7243
อีเมล: busara@unionpetrochemical.com