ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน(แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย

อ่านเพิ่มเติม

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม