สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)

อ่านเพิ่มเติม

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563(แก้ไข Template)

อ่านเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบไตรมาส 1 ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม