เอกสาร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 1 รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 2 รายงานประจำปี 2561 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 3 ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 4 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 6 ข้อบังคับของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบที่ 7 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด