ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,677
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.18
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17/03/2563 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,499
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย พีรพล สุวรรณนภาศรี 304,840,027 24.66
2. นาง กาญจนา สุวรรณนภาศรี 81,760,778 6.61
3. น.ส. สุธิดา สุวรรณนภาศรี 75,689,037 6.12
4. น.ส. ฉัตรประภา สุวรรณนภาศรี 66,349,808 5.37
5. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 59,595,800 4.82
6. นาย ลือชา โพธิ์อบ 47,513,750 3.84
7. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 47,000,000 3.80
8. นาย วริศ โพธิ์อบ 22,500,000 1.82
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 19,379,611 1.57
10. นาย อำพล ทองสิมา 17,090,900 1.38