บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทสภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย วันปิด สมุดทะเบียน วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
16/03/63 - 17/03/63 27/04/63 เงินปันผล  0.0162 บาท 01/01/62-31/12/62 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/05/62 - 08/05/62 - เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/61-31/12/61 ปันผลจากกำไรสุทธิ
30/04/61 - 02/05/61 - เงินปันผล 0.04 บาท 01/01/60-31/12/60 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/02/61 - 09/02/61 28/02/61 หุ้นปันผล 2 : 1 หุ้น   ปันผลจากกำไรสะสม
07/02/61 - 09/02/61 28/02/61 เงินปันผล 0.0150 บาท   ปันผลจากกำไรสะสม
27/04/60 03/05/60 - - เงินปันผล 0.0450 บาท 01/01/59-31/12/59 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/05/59 11/05/59 - - เงินปันผล 0.02 บาท 01/01/58-31/12/58 ปันผลจากกำไรสุทธิ
30/04/58 08/05/58 - - เงินปันผล 0.0250 บาท 01/01/57-31/12/57 -